תנאים

תנאים

בביקור באתר שלנו אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות שלהלן. אנו עשויים לשנות את התנאים וההגבלות הללו בכל עת. המשך השימוש שלך ב- Myhebrewtimes.com פירושו שאתה מקבל את כל התנאים וההגבלות החדשים או שהשתנו שאנו מגלים בהם. אנא בקר שוב בקישור 'תנאי שימוש' באתרנו מעת לעת בכדי להתעדכן בכל שינוי שעשוי לחולל.

המונח 'Myhebrewtimes.com' משמש בכל מסמך תנאי השימוש הזה כדי להתייחס לאתר, לבעליו ולעובדיו ומקורבי הבעלים.

1) הרשמה

בהרשמה, אתה מאשר כי כל המידע שאתה מספק, כעת או בעתיד, מדויק.

אם אינך מתחבר ל- Myhebrewtimes.com במשך תקופה רצופה של 90 יום, הרישום שלך עשוי להתבטל אוטומטית.

Myhebrewtimes.com שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול ממך גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו ללא הודעה מהסיבות הבאות (א) באופן מיידי על ידי Myhebrewtimes.com עבור כל גישה או שימוש בלתי מורשה על ידך (ב) באופן מיידי על ידי Myhebrewtimes.com אם אתה מקצה או מעביר (או מנסה באותה) כל הזכויות שהוענקו לך במסגרת הסכם זה; (ג) באופן מיידי, אם אתה מפר תנאים והגבלות אחרים של הסכם משתמש זה

אני מסכים לקבל התראות sms תקופתיות.

אני מסכים לקבל ידיעונים תקופתיים.

2) רישיון

Myhebrewtimes.com, מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להקצאה ובלתי ניתן להעברה לגישה ל- Myhebrewtimes.com שסופק והותנה במפורש בהסכמתך שכל גישה ושימוש כאמור יחולו תחת כל התנאים וההגבלות. כמפורט בהסכם משתמש זה.

3) זכויות יוצרים וללא העברת מידע מחדש:

Myhebrewtimes.com כמו גם העיצוב והמידע הכלולים באתר זה הם רכושו הערך והבלעדי של Myhebrewtimes.com, ושום דבר בהסכם זה לא יתפרש כהעברה או הקצאת זכויות בעלות כאלו לך או לכל אדם או גורם אחר. כל מידע על שיחת מניות באתר Myhebrewtimes.com הוא הקניין הסודי הקנייני של Myhebrewtimes.com ולא ניתן לחזור עליו מכל סיבה שהיא מחוץ ל- Myhebrewtimes.com. אתה מסכים לא לחזור או לשדר מחדש בשום צורה שהיא מכל מידע על שיחות המניות המופיעות באתר Myhebrewtimes.com מכל סיבה שהיא. אתה מסכים שאם אתה חוזר או מפרסם מחדש כל אחת מהשיחות של Myhebrewtimes.com בכל דרך שהיא, אתה תהיה אחראי לנזקים בפועל ועונשיים כפי שיקבע על ידי Myhebrewtimes.com ונזקים נוספים שיקבעו על ידי בית משפט בטורקין.

אינך רשאי למכור מחדש, להפיץ מחדש, לשדר או להעביר את המידע או להשתמש במידע במסד נתונים הניתן לחיפוש וניתן לקרוא בו מכונה, אלא אם כן בנפרד ובאופן ספציפי אושר בכתב על ידי Myhebrewtimes.com לפני שימוש כזה.

4) עיכובים בשירותים:

אף Myhebrewtimes.com (כולל מנהליה, עובדיה, סניפיה, סוכנים, נציגים או קבלני משנה) לא יהיו אחראים לכל אובדן או אחריות הנובעים, במישרין או בעקיפין, בגלל עיכובים או הפרעות עקב תקלות בציוד אלקטרוני או מכני, בעיות קשורות בטלפון. , פגמים, מזג אוויר, שביתות, הפסקות אש, אש, מעשי אל, מהומות, סכסוכים מזוינים, מעשי מלחמה או גורמים דומים אחרים. Myhebrewtimes.com לא תהיה כל אחריות לספק לך גישה ל- Myhebrewtimes.com בזמן שהפרעה של Myhebrewtimes.com נובעת מסיבה כזו תימשך.

5) הצהרת אחריות:

אתה מסכים במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית.

התוכן, המידע, התוכנה, המוצרים, התכונות והשירותים המתפרסמים באתר זה עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות הקלדה. שינויים מתווספים מעת לעת לתכנים המופיעים כאן. Myhebrewtimes.com ו / או ספקיה הרלוונטיים עשויים לבצע שיפורים ו / או שינויים באתר זה בכל עת. אתר אינטרנט זה עשוי להיות זמין מעת לעת עקב תחזוקה נדרשת, הפרעות טלקומוניקציה או הפרעות אחרות. Myhebrewtimes.com (ובעליה, ספקים, יועצים, מפרסמים, חברות כלולות, שותפים, עובדים או כל גורמים קשורים אחרים, כולם מכנים ישויות קשורות להלן) לא יהיו אחראים למשתמש או לחבר או לצד שלישי כלשהו אם Myhebrewtimes.com לממש את זכותו לשנות או להפסיק את כל התוכן, המידע, התוכנה, המוצרים, התכונות והשירותים המפורסמים באתר זה או כולו.

Myhebrewtimes.com ו / או הגורמים הקשורים אליו בהתאמה אינם מייצגים שום התאמה לגבי התאמתם של התכנים, המידע, התוכנה, המוצרים, התכונות והשירותים הכלולים באתר זה לכל מטרה שהיא. כל התכנים, המידע, התוכנה, המוצרים, התכונות והשירותים הללו ניתנים "כמות שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא. Myhebrewtimes.com ו / או הגורמים הנלווים אליו מסרבים בזאת את כל האחריות והתנאים ביחס לתכנים, מידע, תוכנה, מוצרים, תכונות ושירותים אלה, לרבות כל האחריות המשתמעת ו

Post a Comment

0 Comments